Trang chủ      ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG      Thông Tin Cập Nhật Event

A. Event Lưỡng Nghi Thần Rương

  • Sự kiện bắt đầu từ ngày 08-08 đến ngày 22/08
  • Các bạn chinh chiến tại các vùng mỏ hoang ngoài thành và các cấp tiên sơn để tìm kiếm vật phẩm
  • Phần Thưởng LNTR có thể mwor ra nhiều vật phẩm quý hiếm như sét đồ tam thanh, bàn cổ....

B.Sự Kiện Sắp Tới

-Cập nhật event Ngưu Lang,Chức Nữ.

-Cập nhật hàng loạt vật phẩm mới.

C. Hướng Dẫn Làm nhiệm vụ Danh Tiên, Pháp Bảo mới

-Chinh chiến tại các vùng mỏ hoang.các cấp tiên sơn tìm kiếm phong thiên lệnh

-Riêng nhiệm vụ pháp bảo các bạn cần đạt quan chức Thái Sư để nhận nhiệm vụ.

Chúc các quý thành chủ sớm đạt được các vật phẩm quý hiếm... !!!