Trang chủ      HỒN TAM QUỐC      Một số TK không nhận được VIP 16 và 160k NB

VV Một số TK không nhận được VIP 16 và 160k NB

BQT đã kiểm tra và xử lý hoàn tất những TK không nhận được.

Những TK không nhận được VIP và NB khi load lại sẽ tự động cập nhật, Còn các TK đã nhận sẽ không nhận được.

BQT chân thành cáo lỗi vì chậm trể trên!