Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Event 7 Ngày !!!!!! 2825

Hòa Trong không khí của ngày lễ Server Ưng Vương xuất hiện vào lúc 10 giờ ngày 1 tháng 5 2017 kèm theo event 7 ngày vô cùng tuyệt vời !

==>Bắt đầu từ 10 giờ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 5 2017 

--Khi Các vị Đại Hiệp train ở các Map và ở mọi độ khó đề được X2 vật phẩm

==>Thưởng Nạp 

-Ở các mức Nạp khác nhau các Đại hiệp sẽ có những phần quà hấp dẫn

-Nạp 10k –thưởng thể lực đơn 5 cái+5 Đoàn Trí Hưng xung mạch lam sắc +1+ 20 Đoàn Trí Hưng Hiệp hồn+100k bạc

-Nạp 20k-thưởng thể lực đơn 5 cái +5 Đoàn Trí Hưng xung mạch tử sắc +2 cộng với 30 Đoàn Trí Hưng Hiệp hồn+200k bạc

-Nạp 50k-Thưởng thể lực đơn 10 cái+5 Đoàn Trí Hưng  xung mạch Cam sắc+50 Đoàn Trí Hưng Hiệp Hồn+500k bạc

-Nạp 100k-thưởng 5 Đoàn Trí Hưng xung mạch cam sắc +1cộng với 50 Đoàn Trí Hưng Hiệp Hồn+10 Kiếm Ma hiệp hồn+1 triệu bạc

-Nạp 200k-Thưởng 5 Đoàn Trí hưng xung mạch cam sắc +2cộng với 70 Đoàn Trí Hưng hiệp hồn+20 Kiếm Ma Hiệp Hồn+2 triệu bạc

-Nạp 500k- Thưởng 5 Kiếm  ma xung mạch tử sắc,thêm 5 xung mạch tử sắc +1,thêm  5 tử sắc +2cộng với 50 Kiếm Ma hiệp hồn+5 triệu bạc

-Nạp 1000k-Thưởng 5 kiếm ma xung mạch cam sắc,thêm 5 cam sắc +1,thêm 5 cam sắc +2 cộng với 100 kiếm ma hiệp hồn + 10 triệu bạc