Trang chủ      VÕ LÂM TRANH BÁ      Quà 7 ngày VLTB Tuần này !!!!!! 2778

Cơ hội nhận Trương Tam Phong với

Thưởng nạp tuần

-10k thưởng 5 thể lực đơn+100 ngọc nữ tâm kinh mảnh xanh lá+20 mảnh Hồng Thất Công+100k bạc

-20k thưởng 10 thể lực đơn +50 ngọc nữ tâm kinh mảnh xanh lam(200)+30 mảnh Hồng Thất Công +200k bạc

-50k thưởng 15 thể lực đơn+50 ngọc nữ tâm kinh mảnh tím+50 mảnh Hồng Thất Công+500k Bạc

-100k thưởng 20 thể lực đơn+70 mảnh Hồng Thất công+100 mảnh Tây Độc+1 Thất công xung mạch cam +1 Tây Độc Xung mạch cam+1 triệu bạc+50 mảnh ngọc nữ tâm kinh cam sắc

-200k thưởng 50 ngọc nữ tâm kinh cam sắc+ 100 mảnh Hoàng Dược Sư+100 mảnh Tây Độc+1 HDS xung mạch cam 1+1 Tây Độc xung mạch cam 1+ 2xung mạch cam sắc +2+2 triệu bạc

-500k thưởng  180 mảnh Trương Tam Phong+1  xung mạch cam sắc 1+ 1 gói xung mạch cam sắc 2+1 gói xung mạch cam sắc 3+5 triệu bạc

Thưởng Nạp

50k thưởng 100 mảnh Trương Vô Kỵ +1 gói xung mạch Trương vô Kỵ cam +1