Bảo trì game Đắc kỷ trụ vương ngày 14-10-2020

Bảo trì game Đắc kỷ trụ vương ngày 14-10-2020

BQT Xin thông báo về việc bảo trì nâng cấp và sửa lỗi game đắc kỷ trụ vương cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 8h ngày 14-10-2020 đến 20h ngày 14-10-2020
  • Nội dung: Nâng cấp và sửa các lỗi trong game

Trong thời gian bảo trì game đắc kỷ sẽ tạm ngưng, BQT xin thông báo đến quý bắng hữu và chân thành cáo lỗi vì bất tiện trên!

Bình luận
0
Online